Xử lý nước thải
Tổng thầu EPC thiết kế và thi công Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Long Mỹ quy mô 600m3/ngày.đêm.
Tổng thầu EPC thiết kế và thi công Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Long Mỹ quy mô 600m3/ngày.đêm.
Tổng thầu EPC thiết kế và thi công Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Long Mỹ quy mô 600m3/ngày.đêm.