Tin tức
Các văn bản pháp luật về môi trường
Hiển thị:

STT Văn bản Trích yếu
1 Thông tư số 29/2017/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
2 Quyết định 1598/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành Kế hoạch Quốc gia thực hiện công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
3 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất
4 Thông tư số 37/2017/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước
5 Thông tư số 34/2017/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ
6 Thông tư số 31/2017/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
7 Quyết định số 1169/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Phê duyệt “Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ trung ương đến địa phương giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030”
8 Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường
9 Thông tư số 06/2017/TT-BKHCN
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục
10 Nghị định số 59/2017/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen
11 Thông tư số 44/2017/TT-BTC
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau
12 Nghị định số 36/2017/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
13 Thông tư số 03/2017/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Hướng dẫn cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
14 Thông tư số 02/2017/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường
15 Quyết định số 126/QĐ-TCMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Tổng cục Môi trường
16 Quyết định số 192/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Phê duyệt “Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025”
17 Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường
18 Thông tư số 02/2017/TT-BTC
[Thuộc tính] [Tải về]
Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường
19 Thông tư số 50/2016/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
quy định về về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
20 Thông tư số 48/2016/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000
21 Thông tư số 46/2016/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường.
22 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
23 Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
24 Thông tư số 25/2016/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Hướng dẫn mẫu đơn đăng ký, giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và mẫu báo cáo tình trạng bảo tồn loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ của cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học
25 Chỉ thị số 25/CT-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường
26 Nghị quyết số 73/NQ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020
27 Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Về báo cáo công tác bảo vệ môi trường
28 Quyết định số 1570/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Phê duyệt khung chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường
29 Thông tư số 128/2016/TT-BTC
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường
30 Quyết định số 1463/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Phê duyệt Đề án phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
31 Nghị định số 66/2016/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm
32 Nghị định số 60/2016/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
33 Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BTNMT-BNV
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức, nội dung thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường
34 Quyết định số 1141/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Phê duyệt Đề án tăng cường năng lực về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen giai đoạn 2016 - 2025
35 Quyết định số 985a/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
36 Quyết định số 914/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
37 Thông tư số 08/2016/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia
38 Quyết định số 795/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Phụ lục III, IV, V và VI của Công ước quốc tế ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra
39 Quyết định số 634/QĐ-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
40 Thông tư số 66/2016/TT-BTC
[Thuộc tính] [Tải về]
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
41 Thông tư số 04/2016/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (QCVN 62 - MT : 2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi)
42 Thông tư số 03/2016/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
43 Thông tư số 40/2016/TT-BTC
[Thuộc tính] [Tải về]
Sửa đổi Thông tư 113/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và biểu mẫu kèm theo Thông tư 08/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc Nhà nước (TABMIS)
44 Nghị định số 12/2016/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
45 Quyết định số 90/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
46 Thông tư số 77/2015/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: QCVN 11-MT: 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản
47 Thông tư số 76/2015/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: QCVN 60-MT: 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu
48 Thông tư số 64/2015/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: QCVN 03-MT: 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất
49 Thông tư số 65/2015/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
50 Thông tư số 66/2015/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất
51 Thông tư số 67/2015/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: QCVN 10-MT: 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển
52 Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về giải thưởng Môi trường Việt Nam
53 Thông tư số 58/2015/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường
54 Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ
55 Thông tư số 50/2015/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường
56 Quyết định số 2865/QĐ-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
57 Thông tư số 35/2015/TT-BCT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương
58 Thông tư số 45/2015/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường
59 Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường
60 Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
61 Thông tư số 40/2015/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Về quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải
62 Quyết định số 2092/QĐ-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành liên quan đến sử dụng dung dịch khoan nền không nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
63 Quyết định số 1831/QĐ-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Công bố thủ tục hành chính về đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
64 Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Về việc bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
65 Thông tư số 38/2005/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản
66 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Về quản lý chất thải nguy hại
67 Quyết định số 1670/QĐ-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Công bố thủ tục hành chính được thay thế về cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
68 Luật số 82/2015/QH13
[Thuộc tính] [Tải về]
Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
69 Thông tư số 23/2015/TT-BNNPTNT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản
70 Thông tư liên tịch số 30/2015/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT
[Thuộc tính] [Tải về]
Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thực hiện các dự án thuộc "Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020"
71 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
72 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản
73 Thông tư số 22/2015/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan; quản lý chất thải và quan trắc môi trường đối với các hoạt động dầu khí trên biển
74 Thông tư số 82/2015/TT-BTC
[Thuộc tính] [Tải về]
Bãi bỏ Thông tư số 39/2008/TT-BTC ngày 19/5/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn
75 Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thái bỏ
76 Thông tư số 60/2015/TT-BTC
[Thuộc tính] [Tải về]
Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường
77 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Về quản lý chất thải và phế liệu
78 Thông tư số 19/2015/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận
79 Thông tư số 18/2015/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì Sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường"
80 Thông tư số 17/2015/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định việc xây dựng và thực hiện các dự án theo Cơ chế tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản
81 Thông tư số 11/2015/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: QCVN 01-MT: 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên
82 Thông tư số 12/2015/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: QCVN 12-MT : 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy
83 Thông tư số 13/2015/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: QCVN 13-MT : 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm
84 Quyết định số 02/VBHN-BNNPTNT
[Thuộc tính] [Tải về]
Về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
85 Quyết định số 506/QĐ-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2014
86 Thông tư số 06/2015/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định kỹ thuật công tác điều tra, đánh giá địa chất môi trường khu vực có khoáng sản độc hại
87 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
88 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
89 Quyết định số 223/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2030
90 Nghị định số 03/2015/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường
91 Nghị định số 127/2014/NĐ-CP của Chính phủ
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
92 Thông tư số 55/2014/TT-BNNPTNT
[Thuộc tính] [Tải về]
Hướng dẫn triển khai một số hoạt động bảo vệ môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
93 Thông tư số 65/2014/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Sửa đổi Thông tư số 18/2011/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
94 Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
95 Thông tư liên tịch số 48/2014/TTLT-BYT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế
96 Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất
97 Thông tư số 60/2014/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong Chi cục thuộc Cục thuộc Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
98 Thông tư liên tịch số 160/2014/TTLT-BTC-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án theo Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
99 Thông tư số 54/2014/TT-BGTVT
[Thuộc tính] [Tải về]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới
100 Quyết định số 1687/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
STT Văn bản Trích yếu
101 Thông tư số 32/2014/TT-BNNPTNT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định hoạt động quan trắc, cảnh báo môi trường ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
102 Thông tư số 132/2014/TT-BTC
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện; phí kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự đang lưu hành
103 Thông tư số 51/2014/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trên địa bàn Thủ đô Hà Nội
104 Thông tư số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV
[Thuộc tính] [Tải về]
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
105 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Về thoát nước và xử lý nước thải
106 Thông tư số 45/2014/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về hồ sơ giám định tư pháp và các mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
107 Thông tư số 44/2014/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
108 Thông tư số 43 /2014/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng
109 Thông tư số 41/2014/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc tài nguyên môi trường; điều tra cơ bản tài nguyên nước
110 Chỉ thị số 02/CT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Về việc Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
111 Luật số 55/2014/QH13
[Thuộc tính] [Tải về]
Luật Bảo vệ môi trường
112 Quyết định số 588/QĐ-TCMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành các Hướng dẫn kỹ thuật về kiểm soát phát thải hóa chất nguy hại vào môi trường
113 Quyết định số 589/QĐ-TCMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành các Hướng dẫn kỹ thuật
114 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước
115 Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường
116 Nghị định số 38/2014/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học
117 Quyết định số 31/2014/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam
118 Thông tư số 22/2014/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định và hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
119 Nghị định số 35/2014/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
120 Thông tư số 52/2014/TT-BTC
[Thuộc tính] [Tải về]
Mức thu nộp quản lý phí cấp giấy chứng nhận dịch vụ quan trắc môi trường
121 Thông tư số 19/2014/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về tiêu chuẩn và thẻ công chức thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường
122 Thông tư số 10/2014/TT-BGTVT
[Thuộc tính] [Tải về]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2012/TT-GTVT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
123 Thông tư số 18/2014/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, nước mặt lục địa, đất, nước dưới đất, nước mưa axit, nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ
124 Quyết định số 539/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Phê duyệt Chương trình quốc gia về bảo tồn hổ giai đoạn 2014 - 2022
125 Thông tư số 09/2014/TT-BNNPTNT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
126 Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
127 Thông tư số 15/2014/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định việc xây dựng, cấp Thư xác nhận, cấp Thư phê duyệt dự án theo Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto
128 Thông tư số 36/2014/TT-BTC
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen
129 Quyết định số 403/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020
130 Chỉ thị số 03/CT-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện biện pháp kiểm soát, bảo tồn loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm
131 Thông tư số 13/2014/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất
132 Thông tư số 12/2014/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt
133 Quyết định số 154/QĐ-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Công bố tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam
134 Thông tư số 02/2014/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường
135 Quyết định số 166/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
136 Thông tư số 01/2014/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của thanh tra viên, cán bộ, công chức thuộc cơ quan thanh tra nhà nước về Tài nguyên và Môi trường
137 Quyết định số 45/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
138 Thông tư số 57/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
139 Quyết định số 2623/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Phê duyệt Đề án "Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013 - 2020"
140 Quyết định số 2612/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Phê duyệt Chiến lược sử dụng công nghệ sạch giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
141 Thông tư số 52/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm
142 Thông tư số 43/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
143 Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới
144 Quyết định số 2604/QĐ-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thành lập Hội đồng tư vấn Chương trình Nhãn xanh Việt Nam
145 Quyết định số 1566/QĐ-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chương trình Nhãn xanh Việt Nam
146 Thông tư số 42/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư Quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận
147 Thông tư số 41/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường
148 Nghị định số 203/2013/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
149 Quyết định số 73/2013/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về việc thí điểm thực hiện cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ giao thông vận tải quản lý
150 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước
151 Nghị định số 202/2013/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị định về quản lý phân bón
152 Quyết định số 2282/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định phê duyệt đề án khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng
153 Luật số 41/2013/QH13
[Thuộc tính] [Tải về]
Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật
154 Nghị định số 179/2013/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
155 Nghị định 173/2013/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ
156 Nghị định 160/2013/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị định về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
157 Nghị định số 165/2013/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát triển vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường
158 Nghị định số 157/2013/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
159 Thông tư số 40/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn
160 Thông tư số 47/2013/TT-BNNPTNT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư hướng dẫn việc chuyển đối từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa
161 Thông tư liên tịch số 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư liên tịch hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản
162 Thông tư số 34/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư quy định về giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường
163 Thông tư số 35/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Quảng Ninh
164 Thông tư số 36/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lào Cai
165 Thông tư số 37/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Thái Nguyên
166 Thông tư số 38/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lạng Sơn
167 Thông tư số 39/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác tư liệu khí tượng thủy văn
168 Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
169 Thông tư số 33/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai
170 Nghị định số 142/2013/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
171 Thông tư số 31/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư ban hành Quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai
172 Nghị định số 139/2013/NĐ-CP
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão
173 Thông tư số 24/2013/TT-BCT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư quy định về danh mục, quản lý, sử dụng hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhà máy điện hạt nhân
174 Thông tư số 31/2013/TT-BYT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư Quy định về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện
175 Thông tư số 30/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính
176 Thông tư số 29/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường
177 Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012-2015
178 Quyết định số 1788/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định phê duyệt kế hoạch xử lý triệt đề các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020.
179 Thông tư số 26/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư hướng dẫn việc xác định diện tích đất loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp quy định tại Điều 31 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
180 Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư liên tịch Quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại
181 Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND tỉnh Đồng Nai
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị quyết về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
182 Thông tư số 25/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Cao Bằng
183 Chỉ thị số 18/CT-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch
184 Thông tư số 22/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Tuyên Quang
185 Thông tư số 23/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bắc Kạn
186 Thông tư 24/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo trọng lực chi tiết
187 Thông tư liên tịch 21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư liên tịch hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa
188 Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ
189 Quyết định số 1287/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định về việc phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
190 Thông tư số 20/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư ban hành danh mục địa danh dân cư, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Phú Thọ
191 Thông tư số 21/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn cư, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hà Giang
192 Quyết định số 1250/QĐ-TTg
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
193 Thông tư liên tịch số 100/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của quyết định số 24/2012/QĐ- TTg ngày 1/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020
194 Thông tư số 18/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính
195 Thông tư số 19/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất
196 Thông tư số 14/2013/TT-BCT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư quy định về điều kiện kinh doanh than
197 Thông tư số 15/2013/TT-BCT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư quy định về xuất khẩu than
198 Nghị Quyết số 05/2013/NQ-HĐND
[Thuộc tính] [Tải về]
Nghị quyết phê chuẩn mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
199 Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND tỉnh Ninh Thuận
[Thuộc tính] [Tải về]
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Ninh Thuận
200 Thông tư số 14/2013/TT-BTNMT
[Thuộc tính] [Tải về]
Thông tư quy định về Quy trình kỹ thuật và Định mức kinh tế-kỹ thuật thiết kế, xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng tại hệ sinh thái đất ngập nước ven biển
CÁC TIN KHÁC
CHÚC MỪNG NGÀY GIẢI PHÒNG MIỀN NAM (30/4) VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (1/5)

CHÚC MỪNG NGÀY GIẢI PHÒNG MIỀN NAM (30/4) VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (1/5)

Nhân ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (1/5), Trí Việt xin kính chúc Quý khách hàng có một kỳ nghỉ lễ thật ý nghĩa - trọn vẹn, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình cùng những người thân yêu.
CHÚC MỪNG KỶ NIỆM 16 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG TRÍ VIỆT (20/7/2007 – 20/7/2023)

CHÚC MỪNG KỶ NIỆM 16 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG TRÍ VIỆT (20/7/2007 – 20/7/2023)

Được thành lập từ năm 2007 - với hơn 16 năm kinh nghiệm, Trí Việt đã và đang là một trong những thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực môi trường với hơn 200 công trình thi công về xử lý nước thải, nước cấp, hồ sự cố có quy mô vừa và lớn: Công trình xử lý nước thải 1.000 m3/ngày, 3.500 m3/ngày, 6.400 m3/ngày, hồ sự cố 36.000 m3,… cho các Tập đoàn lớn của Việt Nam và Quốc tế.
THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2024

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2024

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024
CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ

CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, Trí Việt xin dành những sự yêu thương sâu sắc và điều tốt đẹp nhất cho một nửa thế giới. Trí Việt chúc những người phụ nữ tuyệt vời luôn tự tin, rạng rỡ, hạnh phúc và thành công
Công Ty TNHH Xử Lý Môi Trường Trí Việt đấu thầu thành công các công trình đầu năm 2020

Công Ty TNHH Xử Lý Môi Trường Trí Việt đấu thầu thành công các công trình đầu năm 2020

Trong mùa bão dịch Corona đầu năm 2020, Trí Việt nhận được thông báo trúng thầu các công trình quy mô nhỏ và vừa như sau:
Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT

Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT

Ngày 13/5, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường (Nghị định số 40/2019/NĐ-CP).​
THAM DỰ ĐẠI HỘI HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH LONG AN

THAM DỰ ĐẠI HỘI HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH LONG AN

Ngày 29/11/2019, Đại diện Ban lãnh đạo Công ty TNHH Xử Lý Môi Trường Trí Việt đã đến tham dự Đại Hội Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Long An lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024.
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Tổng cục Môi trường đã xây dựng và hoàn thành dự thảo Thông tư ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, gồm: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xử lý chất thải y tế lây nhiễm bằng thiết bị vi sóng.​
Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2019 tại Việt Nam: Cùng hành động chống lại ô nhiễm không khí

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2019 tại Việt Nam: Cùng hành động chống lại ô nhiễm không khí

​Nhằm ngăn chặn ô nhiễm không khí ở Việt Nam và hưởng ứng chủ đề “Ô nhiễm không khí” của Ngày Môi trường thế giới năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT), Tổng cục Môi trường và các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức,... đã, đang và sẽ triển khai nhiều hành động thiết thực, có tính lan tỏa sâu rộng. ​
Trang : 1

CÔ​NG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG  TRÍ VIỆT

Địa chỉ : G5 Đường D3, Khu phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.HCM.

Chi nhánh Long An: Số 28, Đường số 6, Khu Dân Cư Đường 10, Ấp Tấn Long, Xã Thanh Phú, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Điện thoại : 028. 627. 28. 339 – Fax: 028. 626. 71. 765.

Email : Moitruongtriviet2007@gmail.com

Liên kết với chúng tôi