Hoạt động
BUỔI LỄ KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP PHÂN VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Buổi Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu và diễn ra vào ngày 29/6/2023 tại số 200 Lý Chính Thắng, phường 9, Quận 3, TP.HCM, với sự tham gia của hơn 200 đại biểu từ các Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và môi trường phía Nam và một số đơn vị khác.

Bên cạnh Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập, Phân viện có tổ chức hoạt động triển lãm, giới thiệu hình ảnh, thành tựu Khoa học công nghệ và các công nghệ trong công tác quan trắc KTTV, môi trường, dự báo và chuyển đổi số. Mục đích của triển lãm nhằm giới thiệu và cung cấp thêm thông tin về Khoa học công nghệ, trang thiết bị quan trắc, dự báo KTTV môi trường, công nghệ phục vụ chuyển đổi số và nhất là những công nghệ tự động tiên tiến trong và ngoài nước đến các cơ quan quản lý, ban ngành trung ương và địa phương; các viện, trường và đơn vị dịch vụ liên quan đến lĩnh vực KTTV, môi trường và biến đổi khí hậu.